MARÍA SUÁREZ

Política de Privacidade

A súa privacidade é importante para nós, así que mediante este documento explicámoslle que datos recompilamos dos usuarios, como os utilizamos e para que, entre outras indicacións. Os maiores de 14 anos poderán rexistrarse como usuarios sen o previo consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais. En caso de menores de 14 anos ou identificados como “incapaces legalmente”, sempre necesitaremos do consentimento paterno, ou do titor/a ou representante legal.

Para a súa información, nunca solicitaremos máis información da que realmente necesitaremos para os servizos requiridos; nunca a compartiremos con terceiros, excepto por obrigación legal ou coa súa autorización previa; e nunca utilizaremos os seus datos para outra finalidade non indicada previamente.

Como usuario, deberá ler atentamente esta política de privacidade de maneira regular, e sempre que introduza os seus datos persoais, xa que este documento pode sufrir modificacións pois o prestador pode modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na web para cumprir coa normativa ou actualizar a política, e sen que exista a obrigación de pre-avisar ou poñer en coñecemento dos usuarios estas obrigacións, sendo suficientes a publicación no sitio web do prestador.

MARÍA SUÁREZ SEIJAS,como responsable do Sitio web, de conformidade co que dispón o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD), Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e demais normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais, e pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), infórmalle de que ten implementadas as medidas de seguridade necesarias, de índole técnica e organizativas, para garantir e protexer a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos introducidos.

FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os seus datos persoais só se utilizarán para as seguintes finalidades:

– Realizar as xestións comerciais e administrativas necesarias cos usuarios da web;

– Remitir as comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, no caso de que o Usuario consentise expresamente ao envío de comunicacións comerciais por vía electrónica mediante a subscrición da NEWSLETTER;

– Responder as consultas e/ou proporcionar informacións requiridas polo Usuario;

– Realizar as prestacións de servizos e/ou produtos contratados ou subscritos polo Usuario;

– Utilizar os seus datos para contactarlle, tanto por vía electrónica como non electrónica, para obter a súa opinión sobre o servizo prestado e,

– Notificarlle cambios, desenvolvementos importantes da política de privacidade, aviso legal ou política de cookies.

– Realizaranse análise de perfís e de usabilidade.

– Os datos de clientes e/ou provedores serán tratados, dentro da relación contractual que lles vincula co responsable, en cumprimento das obrigacións administrativas, fiscais, contables e laborables que sexan necesarias en virtude da lexislación vixente.

Pode revogar en calquera momento o seu consentimento remitindo un escrito co asunto “Baixa” a info@mariasuarez.es.

De acordo coa LSSICE, MARÍA SUÁREZ SEIJAS non realiza prácticas de SPAM, por tanto, non envía correos comerciais por e-mail que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. En consecuencia, en todas as comunicacións que recibirá do prestador, o usuario ten a posibilidade de cancelar o seu consentimento expreso para recibir as nosas comunicacións.

Non trataremos os seus datos persoais para ningunha outra finalidade das descritas salvo por obrigación legal ou requirimento xudicial.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base legal para o tratamento dos datos é o seu consentimento outorgado para levar a cabo as finalidades anteriormente descritas, que se solicitará no momento de marcado da casa correspondente á hora de recoller os seus datos.

O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos do Prestador.

Nos casos en que exista unha previa relación contractual entre as partes, a lexitimación para o desenvolvemento das obrigacións administrativas, fiscais, contables e laborais que sexan necesarias en virtude da lexislación vixente será a existencia previa da relación comercial establecida entre as partes.

DESTINATARIOS DE CESIÓNS Ou TRANSFERENCIAS

MARÍA SUÁREZ SEIJAS non leva a cabo ningunha cesión ou comunicación de datos salvo que exista necesidade razoable para cumprir cun procedemento xudicial, obrigación legal ou previa obtención do consentimento do usuario.

Tampouco se realizarán transferencias internacionais dos seus datos de carácter persoal sen o seu consentimento previo sen prexuízo de poder bloquear ou cancelar a súa conta se pode haber indicios da comisión dalgún delito por parte do usuario. A información facilitada será soamente a que dispoña neste momento o prestador.

MARÍA SUÁREZ SEIJAS non cederá os datos recolleitos a terceiros salvo que exista necesidade razoable para cumprir cun procedemento xudicial, obrigación legal ou previa obtención do consentimento do usuario.

A información que vostede nos/nos proporcione tanto a través deste sitio web como a través da aplicación será aloxada nos servidores de MARÍA SUÁREZ SEIJAS, contratados á empresa Webempresa Europa S.L (en diante, Hosting) con NIF B65739856 e situado en C/ ALMAGRO, 11 28010, MADRID. O tratamento dos datos da devandita entidade atópase regulado mediante un contrato de encargado do tratamento entre o prestador e esta empresa. En ningún caso este encargado do tratamento subcontratará servizos que comporten algún tratamento de datos por terceiros sen o noso previo consentimento.

DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

Como usuario-interesado, pode solicitar o exercicio dos seguintes dereitos ante MARÍA SUÁREZ SEIJAS, presentando un escrito á dirección postal do encabezamento ou enviando un correo electrónico a, info@mariasuarez.es, indicando como Asunto: “PROTECCIÓN DE DATOS, EXERCICIO DEREITOS”, e achegando fotocopia do seu DNI ou calquera medio análogo en dereito, tal e como indica a lei.

Dereitos:

  • Dereito de acceso: permite ao interesado coñecer e obter información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
  • Dereito de rectificación ou supresión: permite corrixir erros e modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos.
  • Dereito de cancelación: permite que se supriman os datos que resulten ser inadecuados ou excesivos.
  • Dereito de oposición: dereito do interesado a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese no mesmo.
  • Limitación do tratamento:conleva o marcado dos datos persoais conservados, coa finalidade de limitar o seu futuro tratamento.
  • Portabilidade dos datos: facilitación dos datos obxecto de tratamento ao interesado, a fin de que este poida transmitilos a outro responsable, sen impedimentos.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís): dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada no tratamento automatizado que produza efectos ou afecte significativamente.

Como usuario, ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento efectuado antes de a retirada do consentimento.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control se considera que poden verse vulnerados os seus dereitos con relación á protección dos seus datos (www.aepd.es).

CONSERVACIÓN DOS seus DATOS

Os seus datos conservaranse mentres dure a relación comercial connosco ou exercite o seu dereito de cancelación ou oposición, ou limitación ao tratamento. Con todo, conservaremos determinados datos persoais identificativos e do tráfico durante o prazo máximo de 2 anos para o caso de que fose requirido polos Xuíces e Tribunais ou para incoar accións internas derivadas do uso indebido da páxina web.

Non será obxecto de decisións baseadas en tratamentos automatizados que produzan efectos sobre os seus datos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos que nos/nos facilite trataranse de forma confidencial. O Prestador adoptou todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo o estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese tamén que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.

IDIOMA

O idioma aplicable a esta Política de Privacidade é o español. Por tanto, no caso de que houbese algunha contradición nalgunha das versións facilitadas noutros idiomas, prevalecerá a versión en español.

INFORMACIÓN QUE SOLICITAMOS:

Os datos recolleitos por parte do responsable son os seguintes:

– Aqueles que os usuarios fornezan a través dos diferentes servizos ofrecidos na páxina web

– Aqueles incluídos nos diferentes formularios previstos na páxina web

– Datos recolleitos a través das “cookies” para a mellora da experiencia da navegación segundo infórmase na política de cookies.

A negativa para fornecer os datos obrigatorios supoñerá a imposibilidade de atender a concreta solicitude de que se trate. Vostede manifesta que a información e os datos que nos/nos facilita son exactos, actuais e veraces. Rogámoslle que en caso de modificación, comunique inmediatamente a mesma a fin de que a información en tratamento estea en todo momento actualizada e non conteña erros.

Se contrata o servizo/compra o produto mediante a nosa páxina web https://mariasuarez.es solicitarémoslle que nos/nos proporcione información sobre vostede, incluídos o seu nome, datos de contacto e información sobre unha tarxeta de crédito ou de débito.

A través desta Política de Privacidade informámoslle que as fotografías que estean colgadas na web son propiedade de MARÍA SUÁREZ SEIJAS,incluíndo as dos menores, nas que, para a obtención destas, obtívose o consentimento previo dos pais, titores ou representantes legais mediante a firma dos formularios realizados para o efecto polos centros nos cales os menores forman parte. Con todo, os pais, titores ou representantes dos menores, como titulares do exercicio dos dereitos destes, e sempre previo requirimento formal por escrito, poden indicar a negativa ao uso da imaxe do menor; neste caso, a imaxe mostrarase pixelada.

REDES SOCIAIS

Informámoslle que MARÍA SUÁREZ SEIJAS pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que se leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais (e/ou realicen calquera vínculo ou acción de conexión a través das redes sociais) das páxinas oficiais de MARÍA SUÁREZ SEIJAS rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario.

MARÍA SUÁREZ SEIJAS tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informándolle de actividades, produtos ou servizos do prestador, así como para calquera outra finalidade que as normativas das Redes Sociais permitan.

Queda prohibida a publicación de contidos:

– Que sexan presuntamente ilícitos pola normativa nacional, comunitaria ou internacional ou que realicen actividades presuntamente ilícitas ou contraveñan os principios da boa fe.

– Que atenten contra os dereitos fundamentais das persoas, falten á cortesía na rede, molesten ou poidan xerar opinións negativas nos nosos usuarios ou terceiros e en xeral calquera sexan os contidos que MARÍA SUÁREZ SEIJAS considere inapropiados.

– E en xeral que contraveñan os principios de legalidade, honradez, responsabilidade, protección da dignidade humana, protección de menores, protección da orde pública, a protección da vida privada, a protección do consumidor e os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Así mesmo, MARÍA SUÁREZ SEIJAS resérvase a potestade de retirar, sen aviso previo do sitio web ou da rede social corporativa aqueles contidos que se consideren inapropiados.

As comunicacións remitidas a través das redes sociais serán incorporadas a un arquivo propiedade de MARÍA SUÁREZ SEIJAS, podéndolle enviar información do seu interese.

Podes acceder a máis información, así como consultar as empresas das que forman parte MARÍA SUÁREZ SEIJAS,, a través da seguinte ligazón: https://mariasuarez.es/politica-de-privacidad.

En todo caso, se Vd. remite información persoal a través da rede social, MARÍA SUÁREZ SEIJAS, quedará exento de responsabilidade en relación ás medidas de seguridade aplicables á presente plataforma, debendo o usuario en caso de querer coñecelas, consultar as correspondentes condicións particulares da rede en cuestión.

PUBLICACIÓN DO seu TESTEMUÑO

No caso de que o usuario queira publicar a súa opinión na web, informámoslle que os datos achegados serán tratados serán para atender as suxerencias propostas, experiencias ou opinións respecto de os produtos e/ou servizos para ser publicadas na páxina web e así poder axudar a outros usuarios. Os datos conservaranse mentres haxa un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou destrución total dos mesmos As testemuñas publicaranse na nosa páxina web. O único dato persoal que se publicará da testemuña será o seu nome.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

MARÍA SUÁREZ SEIJAS resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais.

REVOGABILIDADE

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a MARÍA SUÁREZ SEIJAS nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

LEXISLACIÓN

Para todos os efectos as relacións entre MARÍA SUÁREZ SEIJAS, cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta Web, están sometidos á lexislación e xurisdición española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes pola resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de A Coruña.

Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déjame tu mensaje y me pondré en contacto contigo​

Te ayudaré a romper las barreras lingüísticas y culturales.

La comunicación de sus datos será objeto de tratamiento por parte del Responsable del Tratamiento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación.

En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña o mediante un email a info@mariasuarez.es.

Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déixame unha mensaxe e poñereime en contacto contigo

Axudareiche a romper as barreiras lingüísticas e culturais.

A comunicación dos seus datos será obxecto de tratamento por parte do Responsable do Tratamento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación utilizarase exclusivamente para tratar os seus datos para atender a súa solicitude, sempre de acordo ao Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD), Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e demais normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais, sobre protección de datos. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obrigación legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación.

En calquera momento vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e oposición, ou se procede, á limitación e/ou cancelación do tratamento, comunicándoo por escrito, indicando os seus datos persoais a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña ou mediante un email a info@mariasuarez.es.