MARÍA SUÁREZ

Declaración de Accesibilidade

Política de accesibilidade

A empresa MARÍA SUÁREZ SEIJAS comprometeuse a facer accesible a súa páxina web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, ou desenvolvementos financiados desde Europa. Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://mariasuarez.es/, excluíndo o contido incrustado doutros dominios.

Estado de cumprimento

Esta web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 debido ao incumprimento dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación polos seguintes motivos:

  • Falta de conformidade:
   • Pode haber elementos de cabeceira implementados incorrectamente, ou cuxa orde lóxica non sexa correcta – Requisito número 9.1.3.1 Información e relacións da UNE-EN 301549:2022
   • Nos formularios pode haber campos non cubertos mediante sistemas automáticos – Requisito 9.1.3.5 Identificar a finalidade da entrada UNE-EN 301549:2022
   • Pode haber cabeceiras que non sexan claras ou breves, ou que non deberían ser cabeceiras – Número de requisito 9.2.4.6 Encabezados e etiquetas da UNE-EN 301549:2022
   • Pode haber elementos doutros sistemas ou sitios web que non teñan unha definición de función suficiente – Número de requisito 9.4.1.2 Denominación, función e valor da UNE-EN 301549:2020
   • Pode haber erros de edición ocasionais nunha páxina web.
  • Carga desproporcionada: Non procede.
  • O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable.

Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade.
Pode haber contido de terceiros que non estea desenvolvido nesta Unidade, nin baixo o seu control, como arquivos ofimáticos de diferentes organizacións que deban publicarse neste sitio.

Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade [artigo 10.2.a) do RD 1112/2018], tales como:

 • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades para acceder aos contidos.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade da web a través do seguinteformulario de contacto ou chamando ao teléfono 687 879 857 de 9 a 14 horas de luns a venres.

Podes presentar:

 • Unha reclamación sobre o cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
 • Solicitude de información accesible sobre:
  • Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
  • Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déjame tu mensaje y me pondré en contacto contigo​

Te ayudaré a romper las barreras lingüísticas y culturales.

La comunicación de sus datos será objeto de tratamiento por parte del Responsable del Tratamiento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación.

En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña o mediante un email a info@mariasuarez.es.

Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déixame unha mensaxe e poñereime en contacto contigo

Axudareiche a romper as barreiras lingüísticas e culturais.

A comunicación dos seus datos será obxecto de tratamento por parte do Responsable do Tratamento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación utilizarase exclusivamente para tratar os seus datos para atender a súa solicitude, sempre de acordo ao Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD), Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e demais normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais, sobre protección de datos. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obrigación legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación.

En calquera momento vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e oposición, ou se procede, á limitación e/ou cancelación do tratamento, comunicándoo por escrito, indicando os seus datos persoais a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña ou mediante un email a info@mariasuarez.es.