MARÍA SUÁREZ

Aviso Legal

Co fin de dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, informamos os usuarios dos nosos datos:

Denominación Social: MARÍA SUÁREZ SEIJAS
Domicilio Social: Avda. Fisterra, 11, 15230, Outes, A Coruña
NIF: 78809796C
Teléfono: 687879857
E-Mail: info@mariasuarez.es
Sitio Web: https://mariasuarez.es
Datos Rexistrais: [INCLUIR DATOS CLIENTE]

1.- OBXECTO

MARÍA SUÁREZ SEIJAS (en diante tamén o prestador) como responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento, que regula o uso do sitio web https://mariasuarez.es, co que pretendemos dar cumprimento ás obrigacións que dispón a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web .

A través da Web, MARÍA SUÁREZ SEIJAS facilita aos usuarios o acceso e utilización de diferentes servizos e contidos poñer# ao dispor a través do web.

Toda persoa que acceda a esta web asume o papel de usuario (en diante o usuario), e implica a aceptación total e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste aviso legal, así como a calquera outras disposicións legais que fosen de aplicación.

Como usuarios, teñen que ler atentamente este Aviso Legal en calquera das ocasións que entren á web, pois esta pode sufrir modificacións xa que o prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na web, sen que exista a obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios estas obrigacións, sendo suficientes a publicación no sitio web do prestador.

CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DA WEB.

Carácter gratuíto do acceso e uso da web.

A prestación dos servizos por parte de MARÍA SUÁREZ SEIJAS ten carácter gratuíto para todos os Usuarios.

Rexistro de Usuario.

Con carácter xeral a prestación dos Servizos non esixe a previa subscrición ou rexistro dos Usuarios. Aínda así, MARÍA SUÁREZ SEIJAS condiciona o uso dalgúns dos servizos á previa complementación do correspondente rexistro de Usuario.

Veracidade da información.

Toda a información que facilita o Usuario ten que ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios para a subscrición dos Servizos. Será responsabilidade do Usuario manter toda a información facilitada a MARÍA SUÁREZ SEIJAS permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao prestador ou a terceiros.

Menores de idade.

Para o uso dos servizos, os menores de idade teñen que obter sempre previamente o consentimento dos pais, titores ou representantes legais, responsables últimos de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo. A responsabilidade na determinación de contidos concretos aos cales acceden os menores corresponde a aqueles, é por iso que se acceden a contidos non apropiados por Internet, teranse que establecer nos seus ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos, filtros e bloqueos, que permitan limitar os contidos dispoñibles e, a pesar de que non sexan infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

Obrigación de facer un uso correcto da Web.

O Usuario comprométese a utilizar a Web de conformidade á Lei e ao presente Aviso Legal, así como á moral e de boa gana costumes. Para ese efecto, o Usuario absterase de utilizar a páxina con finalidades ilícitas ou prohibidas, lesivas de dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización de equipos informáticos ou documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do prestador.

En particular, e a título indicativo pero non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

sexa contraria, desprezar ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, en tratados internacionais e outras normas vixentes;
inducir, incite ou promover actuacións delituosas, denigrantes, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e á orde pública;
inducir, incite ou promover actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe das persoas;
de calquera xeito prexudique a credibilidade do prestador ou de terceiros; e
constituír publicidade ilícita, enganosa ou desleal.

3.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no noso sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo.

Esta web foi revisada e probada para que funcione correctamente. En principio, pódese garantir o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade que existan determinados erros de programación, ou que sucedan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias parecidas que fagan imposible o acceso á páxina web.

MARÍA SUÁREZ SEIJAS non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan saír a colación da falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web ou dos seus servizos e contidos; da existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos; do uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal e condicións de uso; ou da falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e ademáns ao dispor dos usuarios no sitio web.

O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que poidan dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

4.- COOKIES

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede na páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do lugar. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao acabar a sesión do usuario.

En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal. Para máis información, ver a nosa Política de Cookies.

5.- LIGAZÓNS (LINKS)

Desde o sitio web é posible que se redirixa a contidos de terceiras webs. Dado que desde o web non podemos controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros, MARÍA SUÁREZ SEIJAS non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a estes contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a estas webs, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se responsabiliza da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitante, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente á páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do que dispón o art. 11 e 16 da LSSICE, o prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou, cando sexa necesario, o bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que pode existir algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O prestador está profundamente comprometido co cumprimento da normativa de protección de datos persoais e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas ao Regulamento Europeo de Protección de datos e a normativa española de protección de datos. Para máis información, ver a nosa Política de Privacidade.

REDES SOCIAIS

Informámoslle que MARÍA SUÁREZ SEIJAS pode estar presente en redes sociais. O tratamento dos datos que os usuarios inclúan nas mesmas [haciéndose seguidores del prestador en las redes sociales (y/o realizando cualquier vínculo o acción de conexión a través de estas)] rexerase por este apartado, así como polas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso e uso das redes sociais en cuestión e aceptadas previamente polo usuario. MARÍA SUÁREZ SEIJAS tratará os seus datos co fin de informarlle das actividades, produtos ou servizos do prestador a través de estas redes sociais, así como para calquera outra finalidade que as normativas das Redes Sociais permitan, pero non se fará responsable das súas políticas de privacidade.

Queda prohibida a publicación de contidos:

Que sexan presuntamente ilícitos pola normativa nacional, comunitaria ou internacional ou que realicen actividades presuntamente ilícitas ou contraveñan os principios da boa fe.
Que atenten contra os dereitos fundamentais das persoas, falten á cortesía na rede, molesten ou poidan xerar opinións negativas nos nosos usuarios ou terceiros e en xeral calquera sexan os contidos que MARÍA SUÁREZ SEIJAS considere non apropiados.
E en xeral que contraveñan os principios de legalidade, honradez, responsabilidade, protección da dignidade humana, protección de menores, protección da orde pública, a protección da vida privada, a protección do consumidor e os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Así mesmo, MARÍA SUÁREZ SEIJAS resérvase a potestade de retirar, sen aviso previo do sitio web ou da rede social corporativa aqueles contidos que se consideren non apropiados.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, textos, fotografías e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, no caso de que fose necesario, dispón da licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Independentemente da finalidade pola que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, distribución e comunicación pública requiren da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos ao prestador e que poidan aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que puidese acontecer respecto aos mesmos. En todo caso, a prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a mención ou aparición no sitio web, da existencia de dereitos ou ningunha responsabilidade do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico arriba apuntado.

9.- LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución das controversias ou cuestións relacionadas coa presente páxina web ou das actividades nesta desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes pola resolución de todos os conflitos derivados ou

relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de A Coruña

Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déjame tu mensaje y me pondré en contacto contigo​

Te ayudaré a romper las barreras lingüísticas y culturales.

La comunicación de sus datos será objeto de tratamiento por parte del Responsable del Tratamiento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación.

En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña o mediante un email a info@mariasuarez.es.

Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déixame unha mensaxe e poñereime en contacto contigo

Axudareiche a romper as barreiras lingüísticas e culturais.

A comunicación dos seus datos será obxecto de tratamento por parte do Responsable do Tratamento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación utilizarase exclusivamente para tratar os seus datos para atender a súa solicitude, sempre de acordo ao Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD), Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e demais normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais, sobre protección de datos. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obrigación legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación.

En calquera momento vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e oposición, ou se procede, á limitación e/ou cancelación do tratamento, comunicándoo por escrito, indicando os seus datos persoais a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña ou mediante un email a info@mariasuarez.es.